Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we IQ Option-de hyzmatdaş bolmaly

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we IQ Option-de hyzmatdaş bolmaly


IQ Option Affiliate Program näme

IQ Option , IQ Option platformasynda işjeň bolýança, ähli söwdagärlerinden dellallaryň girdejisiniň 50% -ine çenli şahamçalary hödürleýär .


Näme üçin IQ Opsiýa bilen baglanyşykly

IQ Option özboluşly platforma size iň ýokary girdeji berýär. Trafigiňyza ünsi jemläp bilersiňiz, galan
Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we IQ Option-de hyzmatdaş bolmaly
tölegleri ýerine ýetireris
 • IQ Opsiýasy, girdejiňizi aýda iki gezek islän onlaýn töleg hasabyňyza awtomatiki geçirýär

Balans aýyrmalary ýok
 • IQ Option programmasynda negatiw deňagramlylyk bolup bilmez. Girdejiňiz tutuşlygyna girdejiden durýar

Platforma goldawy
 • IQ Option-yň önümi web wersiýasynda we ykjam programmada elýeterlidir. Channelshli kanallardan traffigi deň derejede netijeli sürüp bilersiňiz

Köp dilli marka
 • IQ Option, 13 dilde gürleýän 175 ýurtdan millionlarça müşderini görkezýär we hemişe IQ Option platformasyna gaýdyp gelýär

Univershliumumy baglanyşyklar
 • IQ Opsiýasy ulanyjylaryňyzyň ýerleşýän ýerini, dilini we enjamyny kesgitlemek we olary iň amatly ýer sahypasyna ibermek işini ýerine ýetirýär

Analitikany arassalaň
 • Amatly hasabatlary we maglumat süzgüçlerini ulanyp, netijeleriňizi hakyky wagtda derňäň


IQ warianty töleg almak

IQ Opsiýasy, 3 iş gününiň dowamynda girdejini aýda iki gezek islän töleg hasabyňyza iberiň
Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we IQ Option-de hyzmatdaş bolmaly


IQ Opsiýa bilen baglanyşykly programma nähili işleýär

1. Başlamak
 • Web sahypaňyz ýa-da blogyňyz bar bolsa ýa-da internet traffigini satyn alýan bolsaňyz, baglanyşyk baglanyşygyny sahypaňyzda ýa-da mahabatyňyzda çap edip bilersiňiz

2. Siziň baglanyşyk
 • Ulanyjy baglanyşygyňyza ýa-da mahabatyňyza basýar (özüňizi, garyndaşlaryňyzy ýa-da dostlaryňyzy hasaba alyp bilmersiňiz). IQ Opsiýa, özboluşly ID bilen bu ulanyjyny belläň

3. Müşderileri hasaba almak
 • Ulanyjy IQ Opsiýa platformasyna ýazylýar we söwda edip başlaýar

4. Girdeji hasaplamak
 • Müşderileriňiziň söwda işjeňligine görä dellallaryň girdejisiniň 50% -ini alýarsyňyz

5. Töleg
 • Aýda iki gezek IQ Option, islän töleg ulgamyňyzy ulanyp, girdejiňizi töleýär

IQ Opsiýa bilen baglanyşykly programma aýratynlygy


Dolandyryş paneli
Hakyky wagt statistikasy. Her bir şahamçanyň iň gowy dosty bolan analitika paneli
 • Giňeldilen geo-analiz
 • Trafik çeşmelerine, ýurtlara we hasaba alnan ýerlere göz aýlaň
Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we IQ Option-de hyzmatdaş bolmaly

Yzyna gaýtarylan
IQ Opsiýa yzarlaýyş tehnologiýasy statistikany size ýa-da ulanýan mahabat toruňyza gönüden-göni iberip biler
 • Islendik wakany hakyky wagtda yzarlamak
 • Çäklendirilmedik mukdarda yzyna iberip bilersiňiz
Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we IQ Option-de hyzmatdaş bolmaly

Tölegler
Size amatly islendik töleg usulyny ulanyň we geljekki tölegler üçin maglumatlaryňyzy saklaň
 • Birnäçe töleg hasaplary üçin maglumatlary birbada saklaň
 • Hasaplaryňyzyň birine töleg talap ediň we başga birine yzygiderli töleg alyň - bu biziň bilen aňsat!
Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we IQ Option-de hyzmatdaş bolmaly


IQ Option goldaw hünärmenleri girdeji gazanmaga kömek edip bilerler
 • IQ Opsiýa dolandyryjylary siziň diliňizde gürleýärler
 • Islendik meseläniň çalt çözülmegi

Töwerekdäki iň oňat şärik

Bu, soňky 30 günüň statistikasy! IQ Option-a goşulyň, iň gowulary bilen bolmak
Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we IQ Option-de hyzmatdaş bolmaly

Söwdagärler näme üçin IQ Opsiýasyny saýlaýarlar?

IQ Option, ajaýyp önüm döretmekden başga saýlawynyň bardygyny duýmady. 2013-nji ýylda pudaga girenden soň, IQ Option ähli söwdagärler üçin iň oňat söwda platformasyny döretmegi maksat edinýär. IQ Option müşderilerine ýönekeý, amatly we gyzykly söwda tejribesi berýän önüm döretmek üçin iň täze tehnologiýalary we täzelikleri ulandylar.

IQ Option her bir müşderiniň özboluşly duýulmagy üçin innowasion çözgütleri taýýarlamak üçin her gün platformada işleýär. IQ Option goldaw ulgamy, platformadaky islendik mesele bilen söwdagärlere kömek etmek üçin 24/7 elýeterlidir, IQ Option ösüş topary tehniki hyzmaty ýerine ýetirýär we täze aýratynlyklary çykarýar, hünärmenler müşderiler üçin iň oňat hünärmenleri işe alýarlar, marketing topary iň ýokary öwrülişik ýerlerini döredýär, IQ Option şahamça programma bölümi programmanyň täze mahabatlary we aýratynlyklary boýunça işleýär we IQ Option deňeşdirilmedik şahamça dolandyryjylary şahamçalara IQ Option programmasyndaky girdejileri bilen birlikde traffigiň hilini ýokarlandyrmaga kömek edýär.

IQ Option, toparyň agzalarynyň arasyndaky synergiýanyň kompaniýa we IQ Option hyzmatdaşlary tarapyndan gazanylan üstünliklere itergi berýändigine ynanýar.


Platforma aýratynlyklary
 • Iň pes goýum 10 $
 • Günde iň ýokary goýum 1000000 dollar
 • Iň az maýa goýum $ 1
 • Iň köp maýa goýum 20 000 $
 • Iň az çykarmak talaby ýok
 • MUGT 10 000 $ DEMO HASABY
Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we IQ Option-de hyzmatdaş bolmaly


400+ aktiw
 • Ikilik opsiýalary
 • Sanly görnüşler
 • Forex-de CFD-ler
 • Aksiýalarda CFD-ler
 • ETF-lerdäki CFD-ler
 • Kripto-da CFD-ler
 • Harytlar boýunça CFD-ler


24/7 müşderi hyzmaty tarapyndan goldanýan diller

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we IQ Option-de hyzmatdaş bolmaly
Thank you for rating.