IQ Option Programmany göçürip al - IQ Trader Turkmenistan - IQ Trader Türkmenistan

Noutbuk / kompýuter üçin IQ Option programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)


Windows-da IQ Opsiýa programmasyny nädip göçürip almaly

Söwda platformasynyň iş stoly programmasy, web wersiýasy bilen doly meňzeýär. Netijede, söwda we serişdeleri geçirmekde hiç hili kynçylyk bolmaz.

Ulgam talaplary

 • Operasiýa ulgamy:
  • Windows 7, 8, 8.1, 10
 • RAM:
  • 2 GB (4 GB maslahat berilýär)
 • Wideo karta:
  • DirectX 9 (Windows)
 • Gaty disk ýeri:
  • 130 Mb

Resmi IQ Option programmasyny noutbuk / kompýuteriňize göçürip alyň.

Windows üçin IQ Opsiýa programmasyny alyň

IQ Option gurnaýjyňyz birnäçe sekundyň içinde awtomatiki göçürip alyp başlar. Bu bolmasa, göçürip almagy täzeden açyň Göçürip

alanyňyzdan soň, noutbuk / kompýuteriňize gurmak üçin şu ädimleri ýerine ýetiriň:

1. IQOption.msi faýlyny kompýuteriňizde saklaň.
Noutbuk / kompýuter üçin IQ Option programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
2. Göçürilen faýly açyň, gurnama bukjasyny saýlaň we "Gurmak"
Noutbuk / kompýuter üçin IQ Option programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
düwmesine basyň. Programmany administrator hökmünde gurmak üçin "Hawa" düwmesine basyň
Noutbuk / kompýuter üçin IQ Option programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
4. Gurmak gutarýança garaşyň
Noutbuk / kompýuter üçin IQ Option programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
5. IQ Option gurnaýjysyny işletmek üçin "Finish" düwmesine basyň. Şeýle hem, programmany iş stolundaky IQ Opsiýa nyşanyna iki gezek basyp başlap bilersiňiz
Noutbuk / kompýuter üçin IQ Option programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
Noutbuk / kompýuter üçin IQ Option programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
6. Müşderä giriň we söwda edip başlaň. E-poçtaňyzy ýa-da parolyňyzy ýatda saklap bilmeýän bolsaňyz, paroly dikeltmek opsiýasyny ulanyň ýa-da profiliňizdäki paroly üýtgediň.
Noutbuk / kompýuter üçin IQ Option programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
Indi söwdany başlap bilersiňiz. Demo hasabyňyzda 10 000 dollar bar, goýumdan soň hakyky hasapda söwda edip bilersiňiz.
Noutbuk / kompýuter üçin IQ Option programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)


MacOS-da IQ Opsiýa programmasyny nädip göçürip almaly

Söwda platformasynyň iş stoly programmasy, web wersiýasy bilen doly meňzeýär. Netijede, söwda we serişdeleri geçirmekde hiç hili kynçylyk bolmaz.

Ulgam talaplary

 • Operasiýa ulgamy:
  • macOS - OS X 10.10 ososemit
 • RAM:
  • 2 GB (4 GB maslahat berilýär)
 • Wideo karta:
  • OpenGL 2.0 üçin amatly (macOS)
 • Gaty disk ýeri:
  • 130 Mb

Resmi IQ Option programmasyny noutbuk / kompýuteriňize göçürip alyň.

MacOS üçin IQ Opsiýa programmasyny alyň

IQ Option gurnaýjyňyz birnäçe sekundyň içinde awtomatiki göçürip alyp başlar. Bu bolmasa, göçürip almagy täzeden açyň Göçürip

alanyňyzdan soň, noutbuk / kompýuteriňize gurmak üçin şu ädimleri ýerine ýetiriň:

1. IQOption.dmg faýlyny kompýuteriňizde ýazdyryň.
Noutbuk / kompýuter üçin IQ Option programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
2. Göçürilen faýly açyň. IQ Opsiýa nyşanyny Goýmalar bukjasyna salyň.
Noutbuk / kompýuter üçin IQ Option programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
3. Göçürilen faýly açyň. IQ Opsiýa programmasyny gurmak üçin ähli degişli ädimleri ýerine ýetiriň.
Noutbuk / kompýuter üçin IQ Option programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
4. Müşderä giriň we söwda edip başlaň. E-poçtaňyzy ýa-da parolyňyzy ýatda saklap bilmeýän bolsaňyz, paroly dikeltmek opsiýasyny ulanyň ýa-da profiliňizdäki paroly üýtgediň.
Noutbuk / kompýuter üçin IQ Option programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
Indi söwdany başlap bilersiňiz. Demo hasabyňyzda 10 000 dollar bar, goýumdan soň hakyky hasapda söwda edip bilersiňiz.
Noutbuk / kompýuter üçin IQ Option programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)

E-poçta bilen nädip ýazylmaly

1. rightokarky sag burçdaky " Hasaba girmek" düwmesine basyp, platforma hasabyna ýazylyp bilersiňiz. 2. Hasaba girmek üçin ähli zerur maglumatlary doldurmaly we "Mugt hasap aç" düwmesine basmaly.
Noutbuk / kompýuter üçin IQ Option programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
 1. Adyňyzy we familiýaňyzy giriziň
 2. Hemişelik ýaşaýan ýurduňyzy saýlaň
 3. Dogry e-poçta salgysyny giriziň .
 4. Güýçli parol dörediň .
 5. "Şertleriň şertlerini" okaň we barlaň
Noutbuk / kompýuter üçin IQ Option programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
Gutlaýarys! Siz üstünlikli hasaba aldyňyz. Indi Demo hasaby ulanmak isleseňiz , "Amaly hasabyndaky söwdany başla" düwmesine basyň.
Noutbuk / kompýuter üçin IQ Option programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
Indi söwdany başlap bilersiňiz. Demo hasabyňyzda 10,000 dollar bar . Demo hasaby, platforma bilen tanyşmak, dürli aktiwlerde söwda endikleriňizi ulanmak we töwekgelçiliksiz real wagt diagrammasynda täze mehanikleri synap görmek üçin guraldyr.
Noutbuk / kompýuter üçin IQ Option programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
Şeýle hem, "Hasabyňyzy hakyky fondlar bilen dolduryň" düwmesine basyp, hakyky hasapda söwda edip bilersiňiz.
Noutbuk / kompýuter üçin IQ Option programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
Göni söwdany başlamak üçin hasabyňyza maýa goýmaly bolarsyňyz (Iň pes goýum 10 USD / GBP / EUR).
IQ opsiýasynda nädip goýum goýmaly
Noutbuk / kompýuter üçin IQ Option programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
Netijede, e-poçtaňyza girýärsiňiz, IQ Opsiýasy size tassyklama hatyny iberer. Hasabyňyzy işjeňleşdirmek üçin şol poçta baglanyşygyna basyň. Şeýlelik bilen, hasabyňyzy bellige almagy we işjeňleşdirmegi tamamlarsyňyz.
Noutbuk / kompýuter üçin IQ Option programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)


Facebook hasaby bilen nädip ýazylmaly

Şeýle hem, hasabyňyzy “Facebook” hasaby arkaly web arkaly açmak mümkinçiligiňiz bar we muny birnäçe ýönekeý ädimde edip bilersiňiz:

1. “Facebook” düwmesine basyň
Noutbuk / kompýuter üçin IQ Option programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
Soňra 18 ýaşyňyzdan ýa-da ondan ulydygyňyzy we şertleri kabul etmegiňizi sorar, Gizlinlik syýasaty we buýrugy ýerine ýetirmek syýasaty, " Tassykla " düwmesine basyň.
Noutbuk / kompýuter üçin IQ Option programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
2. Facebook giriş penjiresi açylar, bu ýerde Facebook-da hasaba alnan e-poçta salgyňyzy girizmeli

bolarsyňyz. Facebook hasabyňyzdan paroly giriziň

4. basyň Giriş "
Noutbuk / kompýuter üçin IQ Option programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
" Giriş "düwmesine basanyňyzdan soň, IQ Opsiýasy: Adyňyzy, profil suratyňyzy we e-poçta salgyňyzy ulanmagy soraýar. Dowam et ...
Noutbuk / kompýuter üçin IQ Option programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
Ondan soň awtomatiki usulda IQ Opsiýa platformasyna ugrukdyrylarsyňyz.


Google hasaby bilen nädip ýazylmaly

1. Google hasaby bilen ýazylmak üçin hasaba alyş görnüşindäki degişli düwmä basyň.
Noutbuk / kompýuter üçin IQ Option programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
Soňra 18 ýaşyňyzdan ulydygyňyzy we şertleri, gizlinlik ýörelgelerini we buýrugy ýerine ýetirmek syýasatyny kabul etmegiňizi sorar, " Tassykla " düwmesine basyň.
Noutbuk / kompýuter üçin IQ Option programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
Täze açylan penjirede telefon belgiňizi ýa-da e-poçtaňyzy giriziň we "Indiki" düwmesine basyň.
Noutbuk / kompýuter üçin IQ Option programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
3. Soňra Google hasabyňyzyň parolyny giriziň we "Indiki" düwmesine basyň.
Noutbuk / kompýuter üçin IQ Option programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
Ondan soň, hyzmatdan e-poçta salgyňyza iberilen görkezmelere eýeriň.
Thank you for rating.