IQ Option-de hasaby nädip barlamaly

IQ Option-de hasaby nädip barlamaly


Haýsy resminamalary kabul edýärsiňiz?

Sebitiňizdäki anyk düzgünlere baglylykda ýüklemek soralyp bilinjek dürli resminamalar bar. Aşakdaky resminamalary kabul edýäris:

Şahsyýetiň dogry subutnamasy:

 • Pasport (diňe surat sahypasy)
 • Milli şahsyýetnama
 • Sürüji şahadatnamasy
 • Resaşaýyş rugsady

Salgynyň dogry we soňky subutnamasy:

 • Kärhana tölegleri: gaz, suw, elektrik ýa-da telefon
 • Bankdaky häzirki hasabyňyzy görkezýän bank beýany / haty (asyl hatyň suraty / skaneri ýa-da PDF beýany)
 • Salgyt tölegi
 • Townerli şäher häkimligi (şäher häkimligi) tarapyndan berlen resmi ýaşaýyş şahadatnamasy

Berýän maglumatlaryňyz resminamalaryňyzdaky maglumatlara laýyk gelmelidir. Barlamak işini çaltlaşdyrmaga kömek eder.

Hasabymy nädip barlamaly?

Hasabyňyzy barlamak üçin şu ýerde görkezilişi ýaly 'E-poçta salgysyny barlaň' gyzyl setirine basyň,
IQ Option-de hasaby nädip barlamaly
1-nji ädim: e-poçtaňyzy tassyklaň. Hasaba girmek prosesinde tassyklama kody bilen e-poçta alarsyňyz. Barlamak prosedurasyny tamamlamak üçin
IQ Option-de hasaby nädip barlamaly
IQ Option-de hasaby nädip barlamaly
2-nji ädim zerurdyr
IQ Option-de hasaby nädip barlamaly
IQ Option-de hasaby nädip barlamaly
3-nji ädim , tassyklamak üçin resminamalaryňyzy ýüklemegiňizi talap edýär:
IQ Option-de hasaby nädip barlamaly
Barlamak işinden geçmek üçin resminamalaryňyzy platforma aşakda görkezilen baglanyşyklardan ýüklemek haýyş ediler:

1) Şahsyýetnamaňyzyň suraty. Aşakdaky resminamalaryň biriniň skanerini ýa-da suratyny beriň:
 • Pasport
 • Iki tarapam şahsyýetnama
 • Iki tarapdan hem sürüjilik şahadatnamasy
 • Resaşaýyş rugsady

Resminama anyk görkezmeli:
 • Doly adyňyz
 • Suratyňyz
 • Doglan gün
 • Möhleti gutarýan senesi
 • Resminamanyň belgisi
 • Goluňyz


2) Pul goýmak üçin bank kartasyny ulanan bolsaňyz, kartyňyzyň iki tarapynyň göçürmesini ýükläň (ýa-da goýmak üçin birden köp ulanan bolsaňyz kartoçkalar). CVV belgiňizi gizlemelidigiňizi we diňe kart belgiňiziň ilkinji 6 we soňky 4 sanlaryny görkezmelidigini ýadyňyzdan çykarmaň. Kartyňyzyň gol çekilendigine göz ýetiriň.
IQ Option-de hasaby nädip barlamaly
Pul goýmak üçin elektron gapjyk ulanýan bolsaňyz, IQ Opsiýasyna diňe şahsyýetiňizi skanirlemeli.

Thehli resminamalar, yzyna almak haýyşyny bereniňizden soň 3 iş gününiň dowamynda barlanar.


Näme üçin barlamak gerek we näçe wagt gerek?

Biz maliýe guramasy, şonuň üçin hyzmatlarymyzy kimiň ulanýandygyny bilmeli. Şeýlelik bilen, biziň bilen hasap açanyňyzda, şahsyýetiňizi tassyklamaly bolýarys.

Iň çalt barlamagy üpjün etmäge çalyşýarys. Şeýle-de bolsa, käwagt birnäçe wagt alyp bilýän goşmaça barlaglar etmeli bolýarys (azyndan 48 sagat).

Resminamalaryňyz tassyklanan badyna, netijeleri barada size habar bereris. Şeýle hem, resminamany tassyklamagyň gidişini we ýagdaýyny web sahypamyzda ýa-da ykjam programmamyzda yzarlap bilersiňiz.


Barlamak meniň söwda hasabyma nähili täsir edýär?

Söwda, goýumlar ýa-da hasaplaşyklar, sebitiňize baglylykda hasap tassyklanýança çäklendirilip bilner.

Soralanda, mümkin bolan çäklendirmelerden we çäklendirmelerden gaça durmak üçin hasabyňyzyň sebitiňizdäki anyk düzgünlere laýyklykda doly barlanmagyny üpjün etmek üçin barlag ädimlerini ýerine ýetiriň.

Thank you for rating.